Istad SMB

Strøm til innkjøpspris

Dagens spotpris fra Nordpool : 9,89 øre/kWh

Oppgitt pris per kWh viser gjennomsnittsprisen for hele døgnet, eks. mva.

Priseksemplet ovenfor gjelder for prisområde NO3 (Midt-Norge). For anlegg utenfor NO3 gjelder egne priser. Hvilket prisområde måleren befinner seg i kan du sjekke ved å legge inn postnummeret her

Du betaler samme pris for strømmen som vi kjøper den inn for på NordPool.

Avtalen passer for deg som vil ha en enkel og transparent avtale som følger markedsprisene.

Avtalen krever heller ingen bindingstid eller forskuddsbetaling.

Du betaler kun kr 99 pr mnd for avtalen + NordPool Spot timepris på forbruket samt de lovpålagte elsertifikatene.

Avtalen gjelder for bedrifter med strømforbruk inntil 50 000 kWh per år.

Vilkår for næringskunder finnes her

Bestill Istad SMB

Avtalen som følger markedet

Anleggsinformasjon

Info finner du på faktura fra strømleverandør. Har du ikke nummeret?Send oss en melding

Istad SMB

Du betaler samme pris for strømmen som vi kjøper den inn for på Strømbørsen NordPool Spot.
Avtalen passer for deg som vil ha en enkel og transparent avtale som følger markedsprisene.
Avtalen krever heller ingen bindingstid eller forskuddsbetaling.
Du betaler kun kr 99 pr mnd for avtalen + NordPool Spot timepris på forbruket ditt.
Avtalen inkluderer elsertifikater og gjelder for bedrifter med strømforbruk inntil 50 000 kWh per år.


Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder,
organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder som ikke omfattes av definisjonen av forbruker i
forbrukerkjøpsloven.


§ 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som tar ut strøm til bruk på en eller flere leveringsadresser og Istad Kraft AS.
Kunden som inngår avtale om kraftpris, må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommende leveringsadresse(r) (målepunkt ID).

§ 1-2 Avtalens gjenstand og avtaleforholdet og Istad Kraft AS ytelse

Denne avtalen gir Istad Kraft AS rett til å avregne kunden for kundens uttak av strøm i henhold til Istad Kraft AS’ til den/de prisbestemmelse(r) partene har avtalt i Særskilt avtale.
Med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene skal avtalen omfatte avregning for alt strømforbruk som kunden har på sin(e) leveringsadresse(r) i avtaleperioden.

§ 1-2.1 Istad Kraft AS’ avtalte ytelse

Som følge av Istad Kraft AS’ rett etter § 1-2, 1. ledd, er Istad Kraft AS forpliktet til å stå økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige for uttaket av strøm som skjer til kundens leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

§ 1-3 Ansvarsfraskrivelse

Denne avtalen er en avtale om kraftpris. Som følge av dette fraskriver Istad Kraft AS seg ethvert ansvar for skader og tap elektrisiteten som sådan, eller uteblitt levering av elektrisitet, måtte påføre kunden eller kundens medkontrahenter som følge av forhold i nettselskapets nett.

§ 1-4 Avtaledokumenter

Avtale om uttak av strøm til Standard variabel kraftpris skjer i henhold til bestemmelsene i disse Alminnelige Vilkår.
Ved avtaler om uttak av strøm som skal avregnes etter andre prisbestemmelser enn Standard variabel kraftpris består avtalen mellom partene av følgende dokumenter:

1. Særskilt avtale mellom partene.

2. Disse Alminnelige Vilkår, for så vidt den Særskilte avtalen ikke bestemmer annet.

Bestemmelser i Særskilt avtale gjelder ved motstrid alltid foran bestemmelser i Alminnelige Vilkår.

§ 1-5 Definisjon

Oppstår tvil om betydningen av begreper og uttrykk som er brukt i disse Alminnelige Vilkår, skal definisjonene i den definisjonsliste som er inntatt avslutningsvis i disse Alminnelige Vilkår legges til grunn.

§ 1-6 Opplysninger ved inngåelse av alle typer avtaler om kraftpris
For at avtale om kraftpris skal kunne inngås må kunden oppgi følgende:
1. Navn (firmanavn, navn på offentlig organ eller organisasjon eller lignende)
2. Organisasjonsnummer
3. Adresse(r) for de(n) målepunkt ID(er) avtalen skal omfatte.
4. Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Istad Kraft AS vedrørende andre leveringsadresser enn oppgitt under (3) i de siste tre årene.
5. Målepunkt ID. (Finnes på fakturaer fra nettselskap(ene)- siste 8 siffer oppgis)
6. Fakturadresse hvis denne er forskjellig fra adressen oppgitt under (3), (for eksempel e faktura)
7. Antatt årlig uttak av strøm fordelt på kvartal evt. måned. (Basert på historisk statistikk eller
skjønn).
Dersom det avtales i Særskilt avtale at Istad Kraft AS skal si opp kundens løpende avtale(r) om kraftpris, må kunden i tillegg oppgi:
8. Navn og adresse på avtalepart, samt eventuelle referanser vedrørende de(n) avtale(ne) som skal sies opp.
Avtale om kraftpris ansees ikke gyldig inngått før Istad Kraft AS har akseptert ved ordrebekreftelse at
opplysningene er mottatt og tilstrekkelige for avtaleinngåelse.

§ 1-7 Oppsigelse av kundens løpende avtale om kraftpris ved overgang til avtale om kraftpris med Istad Kraft AS.
§ 1-7.1 Ansvar for oppsigelse av kundens løpende avtale

Dersom ikke annet er avtalt i Særskilt avtale, må kunden selv sørge for oppsigelse av sin(e) løpende
avtale(r) om kraftpris.

§ 1-7.2 Virkningen av innsigelser fra kundens tidligere avtalepart
Dersom kundens tidligere avtalepart i forbindelse med oppsigelse/leverandørskifte gjør gjeldende at kunden ikke har rett til å si opp den løpende avtale om kraftpris, herunder gjennomføre leverandørskifte, er dette Istad Kraft AS uvedkommende.


§ 1-7.3 Ansvar for tap m.v. som følge av forsinket eller ikke gjennomførbart leverandørskifte

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres, p g a forhold nevnt i § 1-7.2, er Istad Kraft AS ansvarsfri for de tap kunden måtte ha som følge av dette. Dersom Istad Kraft AS lider tap fordi et leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres p g a forhold nevnt i § 1-7.2, kan Istad Kraft AS holde kunden ansvarlig for slike tap. Istad Kraft AS plikter, så langt det lar seg gjøre, å begrense sitt tap.

Erstatning for Istad Kraft AS tap beregnes etter bestemmelsene i § 4-2.2 for det tidsrom Istad Kraft AS blir påført tap.

§ 1-8 Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse m.v. ved avtaleinngåelse
§ 1-8.1 Kredittvurdering

Istad Kraft AS inngår avtale med kunden under forutsetning av at kunden ansees betalingsdyktig.
Kunden aksepterer at Istad Kraft AS kan innhente kredittvurdering av kunden.

§ 1-8.2 Sikkerhetsstillelse m.v.
Dersom kredittvurderingen etter Istad Kraft AS saklige vurdering sannsynliggjør fare for
betalingsmislighold kan Istad Kraft AS avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen, eller kreve
sikkerhetsstillelse, herunder løpende forskuddsbetaling. Sikkerhetsstillelse i form av
selvskyldnerkausjon (bankgaranti og lignende) skal dekke betaling for antatt uttak i inntil 4 måneder.
Sikkerhetsstillelsen kan kreves opprettholdt så lenge faren for betalingsmislighold kan
sannsynliggjøres.
Dersom et saklig begrunnet krav om sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling ikke aksepteres av
kunden er dette vesentlig mislighold som gir Istad Kraft AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig
virkning.

§ 1-9 Taushetsplikt
Partene, partenes ansatte, samt andre hjelpere partene måtte ha engasjert, har taushetsplikt om alt
som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at Istad Kraft
AS kan benytte egen kunnskap om kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at Istad Kraft AS
kan gi opplysninger om kunden til offentlig myndighet som har hjemmel i lov til å kreve opplysninger.

§ 2 Avregning for uttak av strøm
§ 2-1 Avregning
§ 2-1.1 Avregning ved bruk av nettselskapets måleverdier.

Istad Kraft AS benytter tilgjengelige måleverdier fra nettselskapene ved all avregning av kunder.

§ 2-1.2 Avregning ved stipulering av forbruk
Dersom måleverdier fra nettselskapene ikke er gjort tilgjengelig for Istad Kraft AS til rett tid før
avregning skal skje, vil Istad Kraft AS foreta stipulering av kundens uttak og benytte stipuleringen ved
avregningen. Justering vil bli foretatt i forbindelse med første fakturering etter at Istad Kraft AS har
fått tilgang til måleverdier fra nettselskapet.

§ 2-2 Feil ved avregning
2-2.1 Feil ved avregning som kan tilskrives Istad Kraft AS

Dersom Istad Kraft AS har benyttet andre målerverdier ved avregning av en kunde enn de
måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengelig for Istad Kraft AS, kan partene kreve
tilleggsbetaling henholdsvis tilbakebetaling for feilperioden. Krav om tilleggsbetaling og
tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

§ 2-2.2 Avvikskorrigering etter at det er blitt benyttet stipulering ved avregningen
Avvik som skyldes at Istad Kraft AS ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier fra nettselskapet
rettidig, og således har benyttet stipulert forbruk ved avregning, jf. § 2-1.2, skal også korrigeres ved
tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger.

§ 2-2.3 Avregningsfeil som følge av feil i oppgitte måleverdier fra nettselskapet

Dersom Istad Kraft AS er meddelt feil måleverdier for kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse ved avregning av kunden, kan Istad Kraft AS ikke kreve etterbetaling fra kunden, og kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra Istad Kraft AS.

Oppgjør i anledning for mye eller for lite betalt for strøm i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til Istad Kraft AS, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet.

§ 3 Pris og betalingsvilkår

§ 3-1 Kraftpriser og endring av kraftpriser

§ 3-1.1 Endring av Standard variabel kraftpris

Standard variabel kraftpris kan som hovedregel endres med 14 dagers varsel. Varsel om endring av Standard variabel kraftpris skjer enten ved direkte varsel til kundene, eller på annen egnet måte.

§ 3-1.2 Andre kraftpriser

Kraftpris(er) og vilkår for eventuelle endringer av andre kraftpriser enn Standard variabel kraftpris følger av det partene avtaler i Særskilt avtale.

§ 3-1.3 Nettleie

Kraftprisen gjelder kun for avregning av kundens uttak av strøm. Avregning for nettleie fra kundens nettselskap kommer i tillegg til avregningen for uttaket av strøm.

§ 3-1.4 Offentlige avgifter m.v.

Med ”avgift” forstås her enhver innkreving av penger som kompetent offentlig myndighet pålegger Istad Kraft AS å foreta i forbindelse med levering av strøm. Kraftprisen(e) er oppgitt eksklusive alle avgifter. Eksisterende og nye avgifter, kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser.

§ 3-1.5 Plikt til å dokumentere avgiftsfritak og rett til refusjon ved feilaktig avgiftsfritak

Kunder som etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Istad Kraft AS at de har rett til avgiftsfritaket. Dersom Istad Kraft AS skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som kunder feilaktig er blitt fritatt for, skal vedkommende kunde(r) refundere Istad Kraft AS det aktuelle avgiftsbeløpet.

§ 3-2 Betalingsvilkår

Faktura forfaller til betaling i henhold til Istad Kraft AS’ faktureringsrutiner og betalingsvilkår, og det partene avtaler i Særskilt avtale.

§ 3-3 Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i henhold til lovbestemt rentesats i forbrukerforhold i lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

§ 3-4 Inkasso

Inkasso iverksettes i henhold til lov om inkasso av 13. mai 1988 nr 26, før eventuell rettslig pågang iverksettes.

§ 4 Sanksjoner ved mislighold av avtalen

§ 4-1 Stansing

Istad Kraft AS kan stanse leveringen dersom kunden ikke har betalt faktura innen betalingsfrisen oppgitt på fakturaen. Kunden og vedkommende nettselskap vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes.
Stansing innebærer ikke at avtalen om kraftpris sies opp eller heves. Istad Kraft AS vil opprettholde stansingen inntil all gjeld kunden har til Istad Kraft AS er gjort opp, eller annen avtale om nedbetaling av gjelden er inngått. Etter dette vil avtale om kraftpris løpe videre.

§ 4-2 Heving av tidsbegrensede kraftprisavtaler
§ 4-2.1 Kundens hevingsrett

Dersom Istad Kraft AS vesentlig misligholder en tidsbegrenset avtale om kraftpris kan kunden heve avtalen.

§ 4-2.2 Erstatningsansvar for kunde dersom hevingsgrunn ikke foreligger
Istad Kraft AS kan kreve erstattet det tap Istad Kraft AS lider dersom kunden hever en tidsbegrenset avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikke foreligger slikt vesentlig mislighold av avtalen fra Istad Kraft AS side som nevnt i § 4-2.1.
Erstatningsbeløpet beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag Istad Kraft AS får melding om hevingen, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Istad Kraft AS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag hevingen gjennomføres og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for.

§ 4-2.3 Istad Kraft AS’ hevingsrett
Istad Kraft AS kan heve en tidsbegrenset avtale om kraftpris dersom kunden mislighol der betalingsplikten.


§ 5 Frikjøp, oppsigelse og opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet

§ 5-1 Hovedregel for avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.

Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er avtalt i Særskilte Vilkår.

§ 5-2 Frikjøp fra avtaleforpliktelse og beregning av frikjøpsbeløp
Kunden gis anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å erstatte det tap Istad Kraft AS lider ved at avtalen ikke løper ut avtalt tid i henhold til Særskilte Vilkår. Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av kunden, og den prisen som gjelder i kontrakten mellom kunden og Istad Kraft AS.
Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt uttak av strøm fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for.

§ 5-3 Særskilt om videreføring og frikjøp fra avtaler for kunder som flytter i avtaleperioden
Kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, og som flytter før avtaleperioden er utløpt, får fullført avtalen ved uttak av strøm på sin nye adresse. Kunder som ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis anledning til frikjøp etter bestemmelsene i § 5-2.
Kunder med avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet, som flytter, plikter å varsle Istad Kraft AS om sin nye leveringsadresse med de samme opplysninger som de som fremgår av § 1-6 i disse Alminnelige Vilkår. Istad Kraft AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til
vedkommende nettselskap, jf. § 2-1 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av
11.03.1999 nr 301.

§ 5-4 Oppsigelse av avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato.
Avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel.

§ 5-5 Særskilt om opphør av avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet
Dersom Istad Kraft AS etter utløpet av en avtale om fast pris og/eller varighet ikke har mottatt leverandørskiftemelding fra nettselskapet, og heller ikke har mottatt bestilling fra kunden vedrørende en ny avtale om fast pris og/eller varighet, vil kunden bli avregnet av Istad Kraft AS i henhold til standard spotprisavtale eller et annet standardprodukt som kan sies opp i henhold til bestemmelsen i § 5-4 i disse Alminnelige Vilkår.

§ 6 Endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris.

§ 6-1 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato

For kunder som har avtaler om kraftpris uten særskilt avtalt opphørsdato kan Istad Kraft AS kan gjøre endringer i disse Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel som direkte melding til kunden eller på annen egnet måte, og er deretter gyldige.

§ 6-2 Endringen i Alminnelige Vilkår for avtale om kraftpris for kunder som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet.
For avtaler om kraftpris med fast pris og/eller varighet blir endringer som nevnt i § 6-1 ikke gjort gjeldende i avtaleperioden. Endringene vil først bli gjort gjeldende for slike avtaler dersom kunden etter utløpet av avtalen fornyer eller viderefører avtalen med ny aksept.


§ 7 Tvister
Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for Romsdal tingrett, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om voldgift.
Sorenskriveren i Romsdal tingrett skal i tilfelle enighet om voldgift oppnevne voldgiftsrettens formann. For øvrig avtaler partene i samråd med den oppnevnte formannen voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling i henhold til bestemmelsene i lov om voldgift.

Definisjoner til Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris.

Avregningsansvarlig : Enhet utpekt av Olje- og energidepartementet som skal sørge for at det blir avregnet for all innmatning og alt uttak av strøm som finner sted i nettene i Norge. Dette er regulert i § 4-3 i energiloven og i kapitlene 4 og 5 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Avtale om kraftpris: Finansiell avtale hvor en aktør (kraftleverandør) påtar seg å avregne en kunde for kundens uttak av strøm i henhold til avtale, samtidig som aktøren overfor avregningsansvarlig tar på seg det økonomiske ansvaret for vedkommende kundes uttak av strøm fra nettselskapets nett.

Elspotpris: Pris for strøm som noteres hver time av den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA. Elspotprisen, eller bare spotprisen, er referansepris for all annen
prissetting av strøm. Det noteres en systempris som er snittet for hele børsområdet. Ved flaskehalser i det fysiske kraftoverføringssystemet
(sentralnettet) mellom regioner noteres det en elspotpris for hvert område (områdepris).

Finansiell avtale: Se avtale om kraftpris.

Kraftleverandør: Betegnelse for aktører som ”selger” strøm til sluttbrukere. Betegnelsen ”kraftleverandør” er innarbeidet. Det presiseres imidlertid her at begrepet ikke refereres til en aktør som forestår fysisk leveranse av en bestemt kraftmengde til sluttbruker, men til en aktør som forplikter seg til å avregne kunden for den uttatte kraftmengde til avtalt pris. Ytelsen til kraftleverandør er følgelig en finansiell avtale.

Leverandørskifte: Formell, forskriftsfestet prosedyre for registrering av den leverandør som skal ha økonomisk ansvar overfor avregningsansvarlige for strømuttaket i ethvert
målepunkt ID. Denne registreringen (leverandørskifte) foretas av vedkommende nettselskap som eier nettet hvor kundens målepunkt ID befinner seg. Melding om leverandørskifte skal alltid sendes av den aktøren som har inngått ny avtale om kraftpris (kraftleveringsavtale) med en kunde.
Reglene om leverandørskifte er inntatt i kap. 2 i forskrift av 11.3.1999 nr 301 Om måling, avregning mv.

Leveringsadresse: Se Målepunkt ID

Målepunkt ID: I henhold til § 1-3 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden mv. av 11.3.1999 nr 301 er målepunkt ID definert som ”en entydig identifikasjon av et målepunkt basert på EAN-standarden Global Service
Relation Number (GSRN)”.

Nettleie: Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. Jf. § 1-3 om tariffer i Forskrift av 11.3.1999 nr 302 Om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer mv.

Nettselskap: Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester i henhold til nettleiekontrakt med kunden samt områdekonsesjon og
omsetningskonsesjon i h h t energiloven.
Nord Pool ASA
: Den nordiske kraftbørsen som er eiet av sentralnettsselskapene i de nordiske landene. Aktørene som tilbyr avtaler om kraftpris til sluttbrukere, handler
strøm og prissikrer sine avtaleforpliktelser overfor kundene hos Nord Pool ASA.
Områdepris/ prisområde:
Se Elspotpris.
Sluttbruker:
Som sluttbruker regnes den kunden som uttar elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter strøm videre.
Spotpris:
Se Elspotpris
Stansing:
Kraftprisansvarliges utøvelse av tilbakeholdsrett overfor kunden, som innebærer at kraftleverandøren overfor kunden og nettselskapet erklærer at
man fra et oppgitt tidspunkt ikke står økonomisk ansvarlig overfor den avregningsansvarlige og nettselskapet for kundens uttak av strøm

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.